VAIDIK PRATIMALAYA || Off: 159, RAM NAGAR SHOPPING CENTER, SHASTRI NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN - INDIA 302016 || +91-9024226533 / 9352207602 || vaidikpratimalaya@gmail.com